Privacy

Privacyverklaring

Overzicht

Westwood’s Media beheert Deze website Mamas.nl zowel als Mamashopt.nl, HaareigenZaak.nl, Mamaboom.nl, 9tot3.nl, Haarauto.nl, Fairgreengoods.nl, Happyoni.nl, Puurvive.nl, Mamaszwanger.nl en Mamasbaby.nl zoals hieronder omschreven.

Westwood’s Media is de bescherming van de privacy van onze gebruikers toegewijd. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. De bedoeling van deze Verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Deze Verklaring is gericht op Bezoekers van de Websites, Deelnemers aan Haar eigen Zaak!, werkzoekenden en werkgevers.

Westwood’s Media houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze sites bevatten links naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Westwood’s Media is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf deze site. Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de gegevens die wij op deze website verzamelen en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Verzamelen en bewaren van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze site 9tot3.nl naar een baan te zoeken. In sommige gebieden van onze website zal Westwood’s Media u verzoeken om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens en andere gegevens waaruit uw identiteit te achterhalen is.

In andere gebieden van onze website zal Westwood’s Media eventueel demografische gegevens verzamelen die niet uniek voor u zijn, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht en de soorten werk waarin u geïnteresseerd bent. Soms verzamelen wij eventueel een combinatie van deze twee soorten gegevens. Voorbeelden van gebieden van deze site waarin wij persoonsgegeven of gecombineerde persoons- en demografische gegevens verzamelen zijn pagina’s waar u zich kunt registreren om een dienst te gebruiken, aan een wedstrijd kunt deelnemen of een product kunt kopen.

In elk van deze gevallen staat op de website aangegeven of u wel of geen gegevens dient te verstrekken om de verzochte dienst te kunnen gebruiken. Wij kunnen eventueel ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke gebieden u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wij kunnen u soms de gelegenheid bieden om gegevens over uzelf te verstrekken die beschrijvend, cultureel, uw gedrag betreffende, uw voorkeuren en/of lifestyle betreffende zijn, maar de keuze of u deze gegevens wilt verstrekken is uitsluitend aan u. Indien u dergelijke gegevens inderdaad verstrekt geeft u daarmee uw toestemming voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met de regels en praktijken die in deze Verklaring beschreven zijn. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw potentiële belangstelling vast te stellen om e-mail of andere mededelingen te ontvangen over bijzondere producten en diensten.

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv’s van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven of (vii) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

Gegevens plaatsen in openbare gebieden van Westwood’s Media

Wij maken u erop attent dat indien u persoonsgegevens plaatst in openbare gebieden van Mamas.nl, Haareigenzaak.nl, mamashopt.nl of 9tot3.nl, zoals in online forums, of in de doorzoekbare cv-database, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen waarover Westwood’s Media geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar maakt in openbare gebieden van onze sites..

Gebruik van uw gegevens door Westwood’s Media

Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan moeders, ondernemende vrouwen, werkzoekenden en werkgevers.
Indien u hiermee hebt ingestemd toen u zich registreerde bij Westwood’s Media of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op 9tot3.nl en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien hebt u, wanneer u zich registreert bij Westwood’s Media, de keuze om extra mededelingen, informatie en reclame te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot gratis informatieve nieuwsbrieven van onze sites over onderwerpen die voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht kunnen wij de gegevens die wij verzamelen ook gebruiken om u te informeren over andere producten of diensten die bij Westwood’s Media of haar gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) verkrijgbaar zijn, of contact met u op te nemen om uw mening te vragen over huidige producten en diensten of potentiële nieuwe producten en diensten die kunnen worden aangeboden.
Wij hebben een gebied waar u contact met ons kunt opnemen en feedback heen kunt zenden. Wij kunnen deze feedback (zoals succesverhalen) gebruiken voor reclamedoeleinden of om contact met u op te nemen voor meer informatie.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.
1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld met uw cv solliciteert op een functie, krijgt de werkgever toegang tot uw persoonsgegevens.
2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Westwood’s Media of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van Westwood’s Media verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan, in geval Westwood’s Media, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, Westwood’s Media of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de sites van Westwood’s Media.

Ander gebruik van gegevens
Westwood’s Media kan ook samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan haar websites delen met haar klanten, partners en andere derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers aan de sites van Westwood’s Media en hoe deze bezoekers de site gebruiken.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt op computers in de Nederland zoals hieronder beschreven.

CV’s
Aangezien Westwood’s Media (in het bijzonder de 9tot3 vacaturebank www.9tot3.nl) een carrièresite is, komt het voor dat u per mail of per post uw CV naar ons stuurt.
Derden krijgen nooit toegang tot deze gegevens, tenzij wij in overleg met u hebben bepaalt deze gegevens aan een potentiele werkgever door te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv’s of profielen die na overleg met u aan derden is verzonden.
Wanneer u ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Het updaten of verwijderen van uw gegevens
Westwood’s Media verwijdert in de regel na de activiteiten van Werving & Selectie van uw specifieke CV uw gegevens uit haar bestand. Enige uitzonderingen hierop zullen slechts in overleg met u plaatsvinden. Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons op info@9tot3.nl. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken.
Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van Mamas.nl of onze andere websites te ontvangen toen u zich registreerde bij Mamas.nl, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door onderaan dergelijke e-mailing te klikken op afmelden. Wanneer u er eerder voor gekozen had om zulke mededelingen niet te ontvangen kunt u zich later alsnog hiervoor opgeven door u aan te melden via de homepage op www.mamas.nl of onze andere sites onder ‘gratis e-zine’.

Veiligheid
Mamas.nl en onze andere sites heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken

Kinderen
Mamas.nl en onze andere sites zijn niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Indien wij besluiten om de inhoud van onze Privacyverklaring te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen, zodat u altijd kunt weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken, en aan wie wij ze zullen openbaren. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over deze Privacyverklaring, aarzel dan niet ons te e-mailen op info@mamas.nl.

Juridische informatie en contactgegevens
Uw gegevens worden verstrekt aan Westwood’s Media. Deze worden gehost en opgeslagen in een database op een dedicated (VPS) server in Nederland en die eigendom zijn van en onderhouden worden door YourHosting. Westwood’s Media is de verantwoordelijke voor alle in de Mamas-database opgeslagen gegevens. Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@mamas.nl. Of contact op te nemen met
Westwood’s Media
06-51949755
Leusden
Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.