Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1  Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden van ‘Mamas.nl’ (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op de inhoud van de internet-communities en websites mamas.nl en mamashopt.nl, haareigenzaak.nl, haarauto.nl, 9tot3.nl, mamaboom.nl, fairgreengoods.nl, happyoni.nl, mamaszwanger.nl, mamasbaby.nl, puurvive.nl, wereldonderneemster.nl, westwoods.nl en fairgreenbrands.nl behorend bij Westwood’s Media te Leusden (hierna: Mama’s) die op de website van https://www.mamas.nl en https://www.mamashopt.nl, https://www.haareigenzaak.nl, https://www.haarauto.nl, https://www.9tot3.nl en https://www.mamaboom.nl, https://www.fairgreengoods.nl, https://www.happyoni.nl, https://www.mamaszwanger.nl, https://www.mamasbaby.nl, https://www.puurvive.nl, https://www.wereldonderneemster.nl, https://www.westwoods.nl en https://www.fairgreenbrands.nl (hierna: de Website) door Westwood’s Media worden weergegeven.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Alle adverteerders op de Website hebben hun eigen voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Mama’s zijn overeengekomen.

1.4 Onder Bezoeker wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, die bijdragen leest of schrijft in het forum of de andere rubrieken, maar niet noodzakelijk ook producten of diensten koopt.

1.5 Onder Adverteerder wordt verstaan: de verschillende aanbieders van de producten op de website. Dit zijn bedrijven die hun producten via de Website aan de Bezoeker aanbieden. WestwoodaMama’s sluit met deze Adverteerders een overeenkomst. In geval de Adverteerder aanvullende leveringsvoorwaarden hanteert, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden aan Bezoeker. Deze staan dan vermeld op de eigen website van de Adverteerder, waar Bezoeker zijn aankoop kan doen.

1.6 Mama’s behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de Website van Mama’s en/of Mamashopt aanvaardt Bezoeker en Adverteerder deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

1.8 Onder Deelnemer wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, die bijdragen leest of schrijft in het forum of de andere rubrieken, tevens lid is van het zakelijk netwerk Haar eigen Zaak! en hiervoor ook het lidmaatschapsgeld heeft voldaan.

2  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Bij alle aanbiedingen op de Website www.mamas.nl sluit Koper een overeenkomst met Adverteerder. Deze zal bij naam genoemd worden bij de aanbieding van het product. Als Adverteerder Algemene Voorwaarden en eventueel Aanvullende Voorwaarden met Koper overeenkomt, zal noch Adverteerder, noch Koper, Mama’s op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor wat voor schade dan ook. Mama’s gaat op geen enkele wijze een verkoopovereenkomst aan met Bezoeker. Mama’s gaat enkel een overeenkomst voor advertentieruimte aan met Adverteerder. Mama’s is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de fouten, problemen of schade bij de aankoop die Bezoeker doet bij Adverteerder.

2.2 Adverteerder komt uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Dit geld zowel voor het aangaan van samenwerkingen met Adverteerder als voor het lidmaatschap van Haar eigen Zaak!, deze zijn Deelnemers.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Mama’s of Adverteerder garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.4 Adverteerder zal in geval van de aankoop van een link voor zoekmachineoptimalisatie doeleinden, deze voor ‘permanent’ aangegeven periode aanschaffen. Echter, in geval van het breken van de link, door veranderen van de structuur van de website van Adverteerder, zal Mamas.nl deze link minimaal 5 jaar actief onderhouden en herstellen. Na deze periode van 5 jaar na het aankopen van de link is Mamas.nl niet langer verplicht een gebroken link te herstellen of te onderhouden.

3  Prijzen

3.1 Alle prijzen voor adverteren zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen van Adverteerders aan Bezoekers zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.


4  Betaling

4.1 Alle bestellingen door Adverteerder bij Mama’s voor adverteren en promoten van producten en diensten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.2 In geval dat Adverteerder advertentieruimte aankoopt op Mama’s, zullen duidelijk alle relevante gegevens van Adverteerder (zoals naam en volledig adres en (vast) telefoonnummer) gecommuniceerd worden.

4.3 Ten laste van Adverteerder komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Mama’s als gevolg van niet nakoming door Adverteerder van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 34,- exclusief omzetbelasting.

4.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.3, is Mama’s bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van advertentieruimte op te schorten tot het moment waarop Adverteerder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5  Levering en leveringstijd

5.1 Als Adverteerder advertentieruimte inkoopt op Mama’s of onze papieren uitingen, dan zal Mama’s duidelijk de planning met Adverteerder bespreken. Mama’s zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van advertentieruimte en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Adverteerder geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Adverteerder redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten.

5.3 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6  Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Mama’s staat er voor in dat de door haar geleverde diensten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.

6.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie op het uiteindelijke effect van een advertentie, of wanneer Adverteerder zelf niet tijdig of niet de juiste informatie aan heeft geleverd volgens de specificaties van Mama’s.

6.3 Mama’s is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Adverteerder of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mama’s.  Mama’s is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.4 Indien Mama’s, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.5 Adverteerder is gehouden Mama’s te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Mama’s mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Adverteerder.

6.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Mama’s behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

6.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Mama’s op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mama’s kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
Mama’s is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Adverteerder en Mama’s danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Mama’s sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

6.8 Het is mogelijk dat Mama’s op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Mama’s is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

6.9 Mama’s is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

6.10 Mama’s of Adverteerder is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

7  Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Mama’s niet gehouden haar verplichtingen jegens Adverteerder na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Adverteerder voor de duur van de overmacht opgeschort.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

8  Intellectuele eigendom

8.1 Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Mama’s, haar Adverteerders of andere rechthebbenden. Bij verzamelde informatie van andere rechthebbenden staat telkens duidelijk de bron en een link naar de website vermeld.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

8.3 Het is Bezoeker verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mama’s, haar Adverteerders of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

8.4 Mama’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Bezoeker een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adverteerder.

8.5 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks en introducties van artikelen van andere rechthebbenden, eigendom van Mama’s. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mama’s. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

9  Persoonsgegevens en privacy

9.1 Mama’s zal de gegevens van Bezoeker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Mama’s neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.2 Mama’s acht het van groot belang om de door Bezoeker verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Bezoeker de zich aanmeldt voor de gratis Nieuwsbrief van Mama’s of Mamashopt, worden verschillende gegevens verzameld teneinde Bezoeker een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

9.3 De gegevens van Bezoeker worden door Mama’s geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

9.4 De gegevens die door Mama’s worden verwerkt zijn de gegevens die Bezoeker zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam en e-mailadres. Tevens kan Mama’s, indien Bezoeker bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, adres en woonplaats van Bezoeker vragen. Deze gegevens worden na het verlopen van de prijsvraag niet bewaard door Mama’s.

9.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Mama’s geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

9.6 Mama’s hanteert met betrekking tot de gegevens van Bezoeker een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Bezoeker kunnen komen. Mama’s draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

9.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Mama’s zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

9.8 Tenzij Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal Mama’s de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

9.9 Het staat Bezoeker immer vrij aan Mama’s te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Bezoeker heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij dat onderaan elke nieuwsbrief zelf doen. Indien Bezoeker zulks schriftelijk of per e-mail aangeeft, kan het doorvoeren  van mutaties enige tijd in beslag nemen.

10  Gedragsregels

10.1 Om Mama’s voor iedereen interessant en aantrekkelijk te houden spreken wij graag de volgende gedragsregels af:
– Bij het plaatsen van informatie, materiaal of teksten op Mama’s zal Bezoeker rekening houden met de onderwerpen binnen Mama’s.
-Informatie, materiaal of teksten die discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, worden niet getolereerd.
-Reclame maken voor een eigen bedrijf of product op Mama’s kan alleen na overleg met Mama’s. Via een lidmaatschap van Haar eigen Zaak! heeft Mama’s een aantrekkelijk tarief. Neem contact op via info@mamas.nl.
– Eventuele conflicten die tussen Bezoekers onderling plaatsvinden worden niet openlijk op het forum van Mama’s uitgevochten.

10.2 Mama’s behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

10.3 Mama’s behoudt het recht om informatie of materiaal zonder opgaaf van reden van de Website te verwijderen.

10.4 Door je aan te melden, geef je impliciet te kennen dat je met deze voorwaarden akkoord gaat en dat je kennis hebt genomen van de uitgebreidere teksten van de algemene voorwaarden, copyrights en disclaimer.

11  Disclaimer

11.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Mama’s, is het mogelijk dat de informatie die op Mama’s wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

11.2 Beweringen en meningen, geuit in de forums, artikelen, columns en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

11.3 Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Mama’s geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

11.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Mama’s, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Mama’s te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Mama’s verkregen is.
Met het oog hierop wordt de Bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Mama’s verkregen informatie.

11.5 De informatie op Mama’s wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

12  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Mama’s of Adverteerder of overeenkomsten gesloten met Mama’s worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13  Contact en diversen

13.1 Mama’s is een productie van Westwood’s Media, gevestigd te Leusden en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder dossiernummer 32090727 Het BTW-identificatienummer is NL002149647B94. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden naar het e-mailadres info@mamas.nl zoals staat aangegeven op de Website, https://www.mamas.nl of per post naar Westwood’s Media, T.a.v. Vivienne Westerhoud, Rietgors 22, 3831 HL, Leusden.

13.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort en zullen door Mama’s op verzoek worden toegezonden per e-mail. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.

Lidmaatschap Haar eigen zaak!

Laatste update dd 6-12-2022

14.1 Voorwaarde om lid te worden van Haar eigen zaak! is dat het betreffende bedrijf eigendom moet zijn of onder dagelijks leiding moet staan van een vrouw.

14.2 Belangrijk om te weten is dat Haar eigen zaak! een netwerk is dat vóór en dóór de leden of Deelnemers kan bestaan. De organisatie van Haar eigen Zaak! faciliteert door middel van de Website en handhaaft daar de goede orde -Lees hierover de gedragsregels onder lid 10 van deze algemene voorwaarden- en voert actief marketing & acquisitiebeleid ter vergroting van de ‘zichtbaarheid’ en het succes van haar leden.

14.3 Het lidmaatschap van Haar eigen zaak! kost 250 euro per 5 jaar (ex 21% BTW) per Deelnemer.

14.4 Een lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 60 maanden en facturatie voor het bedrag van 250,- euro ex btw vindt plaats direct na aanmelding. Of vooraf door een bestelling in onze webwinkel op wereldonderneemster.nl. Na 5 jaar nemen wij opnieuw contact op om onze samenwerking eventueel te verlengen.

14.5 Opzeggingen hoeven niet kenbaar gemaakt te worden. Wij nemen telkens één maand voor het einde van onze samenwerking opnieuw contact op met onze leden en klanten.

14.6 Haar eigen zaak! behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden personen of bedrijven het lidmaatschap van Haar eigen zaak! te weigeren.

14.7 Voor het aanleveren van de teksten op de deelnemerspagina binnen Haar eigen zaak! is Deelnemer verantwoordelijk. Grootte van plaatjes en tekst worden bepaald door de techniek van de website. Het te laat of niet inleveren van informatie over betreffend bedrijf van Deelnemer is nooit een reden om niet tot betaling van het lidmaatschapsgeld over te gaan.

14.8 Zodra de tekst en logo, plaatje of foto is geplaatst wordt Deelnemer gevraagd te controleren of deze vermelding voldoet aan de verwachting. Als Deelnemer akkoord gaat met de vermelding en deze vaker dan eens per jaar wil wijzigen gedurende het lidmaatschap, brengt Haar eigen Zaak! daarvoor kosten in rekening en wel 25 euro ex btw.

14.9 Het door Deelnemer aangeleverde beeldmateriaal dient vrij te zijn van copyright. Als in voorkomende gevallen er kosten voortvloeien uit het gebruik van door Deelnemer aangeleverd beeldmateriaal, is Deelnemer verantwoordelijk voor deze volledige kosten. De Website ofwel Westwood’s Media is op geen enkele manier aansprakelijk voor kosten met betrekking tot beeldrechten, die door Deelnemer zijn aangeleverd.

Gedragsregels Haar eigen Zaak!

15.1 Om de Website van Haar eigen Zaak! & Haar eigen Netwerk voor iedereen interessant en aantrekkelijk te houden spreken wij graag de volgende gedragsregels af: Bij het plaatsen van informatie, materiaal of teksten op Haar eigen Zaak! zal Deelnemer rekening houden met de onderwerpen binnen Haar eigen Zaak!. Informatie, materiaal of teksten die discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, worden niet getolereerd. Reclame voor bedrijven op de website van Haar eigen Zaak! kan alleen gedaan worden door betalende leden of adverteerders.

15.2 Haar eigen Zaak! behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

15.3 Haar eigen Zaak! behoudt het recht om informatie of materiaal zonder opgaaf van reden van de Website te verwijderen.

15.4 Na aanmelding voor een workshop of ander soort bijeenkomst dient Deelnemer het verschuldigde bedrag van te voren over te maken op de rekening van Haar eigen Zaak! of Leverancier, conform de gegevens die in de uitnodiging voor deze workshop worden vermeld. Tot een week voor de datum van de workshop kan Deelnemer annuleren en daarbij volledige restitutie van het betaalde bedrag verwachten. Bij annulering korter dan een week voor de datum van de workshop is geen restitutie meer mogelijk en is Deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan Haar eigen Zaak of Leverancier.

15.5 Door je aan te melden, geef je impliciet te kennen dat je met deze voorwaarden akkoord gaat en dat je kennis hebt genomen van de uitgebreidere teksten van de algemene voorwaarden, copyrights en disclaimer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.